เข้าศึกษาฟรี โดยใช้ user: stvc  password : 1234

นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาบนบทเรียนดิจิทัลนี้
สามารถสอบถาม วิธีคิดและคำตอบของใบงานกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและใบงานรายบุคคล

ได้ตลอดเวลา ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ข้างต้น (เฉลยแบบฝึกหัดไม่ได้เปิดแชร์ให้ผู้เรียนเข้าถึง)

*** ครูผู้สอนที่ต้องการใช้บทเรียนดิจิทัลนี้เป็นสื่อหลักในการจัดการเรียนการสอน เต็มรูปแบบของระบบ LMS ***

สามารถขอสิทธิ์ "ครูผู้สอน" ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ข้างต้น

***ยินดีให้คำแนะนำทุกๆคน***Available courses

    นายธีระพงษ์  กระการดี
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 โทรศัพท์ : 0612852944


                          สถิติการทดลอง     

                      (Experimental Statistics)

                      จำนวน 2 หน่วยกิต  2  ชั่วโมง

                 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2562

                            

               คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 
      (Basic Mathematics for Careers)
               รหัสวิชา 20000-1401
           จำนวน 2 หน่วยกิต 2  ชั่วโมง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
            

                       คณิตศาสตร์พื้นฐาน
                   (Basic Mathematics)
                     รหัสวิชา  2000-1401
                จำนวน 2  หน่วยกิต  2  ชั่วโมง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
                

                      

              คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม
     (Mathematics for Commerce)
             รหัสวิชา 2000-1406
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

           

                  คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ
                  (Mathematics for Design)
                     รหัสวิชา  2000-1407
                 จำนวน 2  หน่วยกิต  2  ชั่วโมง
       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
                         

           คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
(Mathematics and Statistics for Careers)
                    รหัสวิชา 3000-1404
              จำนวน 3 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

                   

           คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
(Mathematics and Statistics for Careers)
                รหัสวิชา 30000-1401
              จำนวน 3 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563


              คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
(Mathematics for Thinking Skills Development)
   รหัสวิชา 30000-1402 จำนวน 3 หน่วยกิต  3 ชั่วโมง
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563

                    สถิติเพื่อการวิจัย
          (Statistics for Research)
              รหัสวิขา 4204-2101
           จำนวน 3 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2562
           
                  

                   สถิติเพื่องานอาชีพ
             (Statistics for Careers)
              รหัสวิขา 31-4000-1405
           จำนวน 3 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2562

                      

    คณิตศำสตร์สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล

                  3 (3-0-6)

(Mathematics for Digital Technology)

    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 2565