รายวิชาที่มีอยู่

    นายธีระพงษ์  กระการดี
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 โทรศัพท์ : 0612852944


                       คณิตศาสตร์พื้นฐาน
                   (Basic Mathematics)
                     รหัสวิชา  2000-1401
                จำนวน 2  หน่วยกิต  2  ชั่วโมง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
                

                      

              คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม
     (Mathematics for Commerce)
             รหัสวิชา 2000-1406
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

           

                  คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ
                  (Mathematics for Design)
                     รหัสวิชา  2000-1407
                 จำนวน 2  หน่วยกิต  2  ชั่วโมง
       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
                         

           คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
(Mathematics and Statistics for Careers)
                    รหัสวิชา 3000-1404
              จำนวน 3 หน่วยกิต 3 ชั่วโมง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557