วิจัยชั้นเรียน เรื่องการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับห้องเรียนกลับด้านและเสมือนจริง ในรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ สำหรับนักศึกษา ปวส.2 การตลาด