ประกาศระเบียบ สอศ.

Click http://bsq2.vec.go.th/rule.html link to open resource.